Tuesday, November 8, 2011

דקארט - ההוכחה האונטולוגית לקיום האל


דקארט - ההוכחה האונטולוגית לקיום האל:
בבסיס ההוכחה האונטולוגית  של דיקארט לקיום האל עומדות שתי הנחות עיקריות. ראשית , דקארט מניח כי לא ניתן להפריד בין מהות האל למציאותו ושנית שהאל הוא יש מושלם בתכלית וככזה הקיום הוא אחד התכונות הגדרה שלו. ולכן זה יהיה סתירה להגדיר אל בלי קיום ועל כן האל מוכרח להיות האל קיים במציאות.
הקיום של האל נובע בצורה ישירה מההגדרה שלו.האל הוא הדבר היחד שמכיל את הכול ולכן גם את המושג "קיום במציאות" ועל כן אי אפשר להגיד אלוהים לא קיים כי יש כאן סתירה לוגית. יש לשים לב שלא מדובר כאן על קשר מושגי כמו הר וגיא – כי הרי יכול להיות כי גם אם מהותית יש מושג כזה "הר" שמחייב קיום "גיא" (או מושג של עליה שמחייבת מושג של ירידה)  אבל יתכן כי בפועל לא קיים שום הר או גיא . אבל אצל האל הקיום הוא חלק הכרחי מן ההגדרה בשל היותו שלם בתכלית.
הביקורת על דקארט היא על הטענה שאם בהגדרת מהות האל מופיעה מציאות, אין זה אומר שהוא יהיה קיים בפועל במציאות (ההגדרה לא גוררת בהכרח ביטוי במציאות). טענה נגדית אחרת היא שמציאות אינה תכונה כלל ולכן אינה יכולה להיות חלק מתכונות האל. 
 

1 comment: