Monday, November 14, 2011

אינקויזיציה - איך הכנסיה שתלה את זרעי החורבן שלה

ברוך שפינוזה נולד למשפחת אנוסים מספרד שנמלטו על נפשם ועל דתם להולנד כדי לחזור ולחיות כיהודים.
לצד הטרגדיה האיומה שכרוכה בחיים כאנוסים תחת האיקויזיציה, נדמה שנפל בחלקם של אלו הזדמנות להכיר בצורה עמוקה ואוטנטית ביותר תרבויות ודתות שונות "מבפנים".
חויה יחודית זו, עם הטראמה הנוראה שהתלותה אליה היותה מצע וזרז לגיבוש רעיונותיו המהפכנים של שפינוזה.
רעיונות אלו היו בסיס לחילוניות המודרנית, אשר בסופו של דבר הדיחה את הכנסיה ואת רעיונותיה משלטונם הבלתי מעורער באירופה של ימי הביניים.
אותה הכנסיה שניסתה להמיר את דתם של הוריו של שפינוזה בעזרת עינוים שונים ומשונים, היא זאת ששתלה את זרעי הפורענות שעם פרותיו התמודדה בלי הצלחה שנים מספר מאחר יותר. 
 
No comments:

Post a Comment